Sbor Dobrovolných Hasičů (SDH) Slapy nad Vltavou - Praha-západ

Vánoční pozdrav starosty OSH

Vážené sestry a bratři, čas utíká tak rychle, že jsme se ani nenadáli a za pár dní se budeme loučit s dalším rokem. Končí rok s pořadovým číslem 2017 a brzy začne nový, který bude ozdoben číslem 2018. Rok, který se chýlí ke svému konci, byl pro naše okresní sdružení rokem hektickým a náročným. Ale o tom psát skutečně nechci – suchými a nezáživnými fakty vás zásobuji během celého roku a budu v tom pokračovat i nadále. Dovolte mi, prosím, v čase předvánočním malé zamyšlení. Říká se, že hasiči jsou jedna velká rodina. S tím souhlasím. Našim nejstarším členům se blíží neuvěřitelná stovka let, našim nejmladším členům jsou pak v souladu s našimi stanovami pouhé tři roky. Bez jakékoliv nadsázky tak mohu říci, že jsme sdružení pěti generací. Je pochopitelné, že různé generace prožily jiné životy v jiných dobách a že na mnohé skutečnosti můžeme mít (a máme) poněkud odlišné názory. Ale máme něco velmi silného, co nás všechny spojuje – to něco je touha pomáhat, touha být užitečný nejen svému sboru, ale také své obci a v důsledku pak celé společnosti. Chtěl bych proto apelovat na každého z nás, aby hledal spíše to společné, co máme, než aby zbytečně zveličoval drobné rozdíly, které se mezi námi tu a tam objeví. Nedovolme, prosím, jiným, ale především sami sobě, aby mezi nás byl vrážen klín nevraživosti, závisti a netolerance. Nerozdělujme se na členy a nečleny zásahových jednotek, nerozdělujme se na ty, kdož mají kolektivy mladých hasičů, a na ty, kdo tyto kolektivy nemají, nerozdělujme se na sbory úspěšné a neúspěšné, na sbory bohaté a chudé, na sbory aktivní a neaktivní. Každý z nás žijeme v nějakých podmínkách, každý z nás má nějaké možnosti a každý z nás může mít (a má) poněkud odlišný názor na to, jak by se hasičina měla dělat. A tak některé sbory žijí sportem, některé žijí kulturou, některé žijí výchovou mladých hasičů a jiné žijí třeba zásahovou činností. A každé tohle žití je žití správné, pokud je daná činnost prováděna s láskou a s nadšením. Nesnažme se, prosím, nálepkovat některé tyto způsoby hasičského života jako dobré či jako špatné. Naopak, respektujme se a naučme se vzájemně si pomáhat. Pokud se nebudeme respektovat vzájemně, pak jen těžko můžeme očekávat respekt od jiných. A pokud si nepomůžeme mezi sebou, pak nikdo jiný nám nepomůže. Nespoléhejme na různé dotace a podpory – až příliš nás činí závislými na jiných a až příliš závisí na dobré vůli té či oné reprezentace státu, krajů či měst. Hasičské sbory si vždy dokázaly poradit a vlastní prací zajistit prostředky k sice skromnému, ale zato důstojnému a udržitelnému fungování. Nebojme se vzájemně pomoc nabízet ani o pomoc požádat. Nikdo z nás není vševědoucí a všemohoucí. Ale každý z nás má a umí něco, co jiným může být užitečné. Organizace pěti generací, jak jsem naše sdružení označil v jednom z předchozích odstavců, umožňuje každému z nás, aby se zapojil dle svých možností, schopností a dovedností. Potřebujeme řemeslníky, ale potřebujeme také úředníky, potřebujeme mladé a zdravé, ale také potřebujeme starší a rozvážné. Neuzavírejme se proto do ulit svých sborů, ale vzájemně si nabídněme pomocnou ruku i v rámci okresu. A ani okres, ba ani kraj nejsou fyzickými hranicemi, kde by se pomocná ruka hasičova měla zastavit. Vím, vím, času je málo, práce je mnoho, doma děti, rodina. Ale když si vzájemně pomůžeme, pak uvidíte, že mnohé velké problémy se stanou malými, dostane-li je do ruky někdo, kdo si s nimi ví rady. Na okrese jsou nás čtyři tisícovky, v kraji bezmála tisíc šedesát, v republice je dobrovolných hasičů ještě šestkrát více. To je, v případě naší vnitřní jednoty, síla až neuvěřitelná. A taky obrovská studnice znalostí, schopností, dovedností a možností. Společně dokážeme mnoho, sami jen velmi málo. To je ostatně důvod, proč jsem se snažil uspořádat celookresní soutěže, to je důvod, proč jezdím do vašich sborů, proč navštěvuji vaše soutěže, vaše výročí, vaše valné hromady. To je důvod, proč apeluji na oceňování zasloužilých členů, to je důvod, proč podporuji naši úspěšnou hasičskou mládež. Protože si moc přeji, abychom skutečně byli ona pětigenerační rodina. Protože chci, abychom se poznali, abychom se vzájemně respektovali, abychom si pomáhali, aby každý v té velké rodině mohl najít místo, kde mu bude dobře a kde se bude cítit užitečný. To je ta největší hodnota, o kterou bychom měli usilovat. Nové zásahové vozidlo bude k ničemu, když nebude existovat sehraná parta, která s ním bude ochotna a schopna vyjet. Oproti tomu dobrá parta, s dobrými vztahy, může často více prospět společnosti s autem, kterému jiní říkají vrak. A taktéž to je s novou soutěžní mašinou, s novou hasičárnou či s čímkoliv materiálním. Ne, v žádném případě bychom neměli rezignovat na zlepšování materiálního vybavení. Ale neměli bychom zapomínat i na ty obyčejné mezilidské vztahy. Jsou cennější než cokoliv jiného. Budu moc rád, když se nad mými slovy alespoň krátce pozastavíte a popřemýšlíte. A budu ještě raději, když společně naplníme nový rok prací na tom, aby náš okres byl ještě lepším okresem. Přeji Vám v novém roce především zdraví. Zdraví je totiž to nejdůležitější, byť si mnozí myslí, že se jedná o klišé. Ale ten, kdo poznal nemoc coby absenci zdraví, už nikdy nebude přáním zdraví pohrdat. Přeji Vám úspěch, ať už si jej představujete jakkoliv. Je jedno, zda si přejete novou cisternu či vítězství na mistrovství republiky – přeji Vám, aby se vám vaše přání splnilo. Přeji vám také tolerantní rodiny, protože všichni dobře víme, že bez rodinné podpory a rodinné pohody se ta naše krásná hasičina dělat nedá. Užijte si Vánoce v pravém křesťanském duchu a nechť je rok 2018 rokem dobrým pro každého z nás, pro naše sbory, pro okres i pro celé hasičské hnutí.

S úctou a s pozdravem Josef Myslín Starosta OSH

pfoh
Alena Adamová
vytvořeno: 19.12.2017 změněno: 19.12.2017
Kategorie: 2017

Podobné články

usnesení z okresní konference

USNESENÍ z jednání Shromáždění delegátů SDH okresu Praha-západ Řevnice 4.4 2015 Shromáždění delegátů sborů dobrovolných hasičů okresu Praha-západ na základě přednesených zpráv, projednaných písemných materiálů a diskuze

I. B e r e n a v ě d o m í : 1/ Diskuzní příspěvek starosty Města Řevnice ing. Tomáše Smrčky 2/ Diskuzní příspěvek zástupce HVP Jaroslava Korby 3/ Diskuzní příspěvek starosty KSH SH ČMS Josefa Páva 4/ Diskuzní příspěvek velitele stanic HZS Řevnice a Jílové npor. Miroslava Českého II. S c h v a l u j e 1/ Zprávu o činnosti Sdružení hasičů Praha-západ za období 2010 – 14 2/ Zprávu o hospodaření OSH Praha- západ za léta 2010 – 14 Změnu č. 2 v rozpočtu OSH na r. 2015 3/ Zprávu kontrolní a revizní rady za léta 2010 – 2014 4/ Program a zaměření činnosti OSH Praha-západ na období do roku 2015 5/ Program a zaměření činnosti OSH Praha západ na období 2015 – 2019 5/ Počet členů jednotlivých odborných rad na osm členů 6/ Jmenování do funkcí vedoucích odborných rad OSH PZ do rady velitelů Jiřího Wohlmutha do rady mládeže Michala Zrna do rady prevence Františka Krále 7/ Návrh kandidátů do vyšších orgánů SH ČMS na funkci starosty SH ČMS Jana Aulického do VV SH ČMS Josefa Páva na funkci starosty KSH ČMS Oldřicha Lacinu do VV KSH ČMS Vratislava Horáka do KORV KSH Jiřího Fürsta do KORM KSH Michala Zrna do KORP KSH Františka Krále do KORP KSH Jaroslava Kopeckého na funkci předsedy KKRR KSH Josefa Jermáře III. V o l í : 1/ starostu Sdružení hasičů Praha-západ Vratislava Horáka 2/ náměstky starosty OSH Praha-západ Jiřího Hrdličku, Petra Jeřábka 3/ členy VV OSH Praha-západ Jiřího Fürsta , Oldřicha Kačírka Jaroslava Kopeckého, Františka Krále Boženu Řezníčkovou, Milana Válu, Jřího Wohlmutha, Michala Zrna 4/ Předsedu okresní kontrolní a revizní rady Jaroslava Šetlíka 5/ členy okresní kontrolní a revizní rady Jiřího Čejku, Oldřicha Semeckého 6/ delegáta na Shromáždění delegátů OSH Jiřího Hrdličku 7/ delegáty na V. řádný sjezd SH ČMS Vratislava Horáka, Jiřího Hrdličku, Petra Jeřábka, Jaroslava Kopeckého 8/ náhradníka Jaroslava Šetlíka IV. U k l á d á : 1/ výkonnému výboru projednat a vyřídit připomínky, návrhy a náměty z diskuze a informovat o tom všechny SDH organizované v okresním sdružení a zapracovat je do zaměření činnosti Okresního sdružení hasičů na nové volební období

 • ve spolupráci s odbornými radami a SDH zabezpečit pravidelnou činnost v rámci Okresního

sdružení hasičů tak, aby byly splněny úkoly stanovené shromážděním delegátů

 • pravidelně aktualizovat webové stránky Okresního sdružení hasičů zejména se zaměřením na

informovanost všech složek sdružených v Okresním sdružení hasičů

 • v souladu s přijatým usnesením shromáždění delegátů a zaměřením činnosti na další volební

období vyhodnocovat jejich plnění na jednáních výkonného výboru a následně na jednáních shromáždění představitelů sborů

 • pokračovat ve spolupráci s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou a Požární bezpečností s.r.o.
 • zpracovat nový seznam základních změn týkajících se SDH po konání volebních valných hromad

v souladu s nově přijatými stanovami SH ČMS a tento seznam zaslat všem SDH

 • zabezpečit účast zvolených delegátů na Krajské shromáždění Středočeského kraje a V. sjezdu

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a zajistit zpracování a přenos informací z obou jednání vyšších orgánů k SDH 2/ výborům SDH

 • seznámit své členské základny s výsledky Shromáždění delegátů dne 4.4. 2015 a zajistit realizaci

závěrů v podmínkách jednotlivých SDH

 • aktivně se podílet na plnění úkolů stanovených na nové volební období 2015 – 2019 a z tohoto

pohledu informovat členskou základnu na svých jednáních

 • při provedení změn ve funkcionářském aktivu SDH nahlásit tyto změny ihned na sekretariát OSH

Praha-západ

 • pravidelně informovat členskou základnu na svých jednáních o plnění přijatých úkolů z jednání

VH SDH i Shromáždění delegátů OSH Praha-západ

 • oslovit nově zvolená vedení měst a obcí ke vzájemné spolupráci v místě své působnosti

3/ starostovi OSH Praha-západ

 • zabezpečovat pravidelnost jednání VV OSH a připravovat jejich obsahovou náplň
 • podílet se na činnosti okresních odborných rad
 • zlepšit kvalitu spolupráce v rámci činnosti sekretariátu OSH

4/ Okresní kontrolní a revizní komisi

 • pravidelně na svých jednáních projednávat plnění rozpočtu OSH Praha-západ

Za návrhovou komisi: předseda Petr Jeřábek člen Milan Vála člen Antonín Adam V Řevnicích dne 4. 4. 2015

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu aneb začíná advent

V podvečer neděle 30. listopadu se opět vydal od křižovatky „U lip“ lampiónový průvod na náves ve Slapech.

Vánoční setkání - 24.12.2015

Vánoční setkání 24.12.2015 v 15­.00 hod U Lip (křižovatka na Lahoz, Přestavlky, Slapy)

Krásné a pohodové Vánoční svátky, hodně zdraví, štěstí a radosti
v novém roce 2016

Přejí členové SDH SLAPY

Plánované akce na jaro 2014

1.3.2014 – tradiční ples s tombolou v restauraci „U Neužilů“ – hraje Kolář Band 8.3.2014 – Masopustní průvod – nové masky vítány

sobota 1. února 8.00 školení řidičů Praha strojník středa 5.února 18.00 rada prevence sekretariát OSH PZ preventista pátek 7. února 19.00 výbor restaurace U Neužilů starosta sobota 22. února 9.00 zvaní na ples obec Slapy výbor pátek 28.února 19.00 výbor restaurace U Neužilů starosta sobota 1.března 20.00 ples restaurace U Neužilů výbor pátek 6. března 19.00 výbor restaurace U Neužilů starosta sobota 8. března 8.00 Masopust obec Slapy výbor středa 12. března 17.00 Rada mládeže sekretariát OSH PZ vedoucí mládeže sobota 22. března 8.00 uzlová štafeta ? vedoucí mládeže středa 2. dubna 18.00 rada prevence sekretariát OSH PZ preventista pátek 4.dubna 19.00 schůze výboru restaurace U Neužilů starosta pátek 25. dubna 17.00 trénink PS fotbalové hřiště velitel sobota 26. dubna 16.00 trénink PS fotbalové hřiště velitel pátek 2. května 19.00 výbor restaurace U Neužilů starosta sobota 3.května 17.30 mše sv. Floriana Štěchovice výbor neděle 4. května 16.00 trénink PS fotbalové hřiště velitel sobota 10. května 8.00 základní kolo PS _ velitel středa 14. května 17.00 Rada mládeže sekretariát OSH PZ vedoucí mládeže středa 14. května 17.00 porada vedoucích mládeže sekretariát OSH PZ vedoucí mládeže sobota 24. května 8.00 okresní kolo Plamen vedoucí mládeže sobota 31.května 13.00 Dětský den fotbalové hřiště výbor pátek 6. června 19.00 výbor restaurace U Neužilů starosta sobota 7. června 8.00 okresní kolo PS velitel středa 11. června 17.00 Rada mládeže sekretariát OSH PZ vedoucí mládeže pátek 27.června 17.00 příprava pouť náves Slapy výbor sobota 28. června 8.00 Pouť náves Slapy výbor neděle 29. června 8.00 úklid po pouti náves Slapy výbor neděle 29. června 9.30 pouťová mše kostel Slapy starosta pátek 4. července 19.00 výbor restaurace U Neužilů starosta pátek 1. srpna 19.00 výbor restaurace U Neužilů starosta pátek 5. září 19.00 výbor restaurace U Neužilů starosta sobota 6. září 8.00 Pohár starosty Davle hřiště velitel středa 1. října 18.00 rada prevence sekretariát OSH PZ preventista středa 1. října 17.00 Rada mládeže sekretariát OSH PZ vedoucí mládeže středa 1. října 17.00 porada vedoucích mládeže sekretariát OSH PZ vedoucí mládeže sobota 20. září 8.00 Den Hasičů Jílové – muzeum výbor pátek 3. října 19.00 výbor restaurace U Neužilů starosta sobota 11. října 8.00 okresní kolo Plamen Lhota vedoucí mládeže pátek 7. listopadu 19.00 výbor restaurace U Neužilů starosta sobota 15.listopadu 9.00 Shromáždění starostů sekretariát OSH PZ starosta středa 19. listopadu 17.00 Rada mládeže sekretariát OSH PZ vedoucí mládeže pátek 28. listopadu 19.00 výbor restaurace U Neužilů starosta sobota 22. listopadu 6.00 zabíječka náves Slapy výbor sobota 29. listopadu 17.00 Rozsvícení stromečku náves Slapy výbor středa 3, prosince 18.00 rada prevence sekretariát OSH PZ preventista sobota 6. prosince 18.00 VH Slapy (volební) restaurace U Neužilů výbor sobota 6.prosince 20.00 Mikulášská zábava restaurace U Neužilů výbor středa 24. prosince 15.00 Stědrovečerní setkání křižovatka U lip výbor

plán akcí 2014 - úprava

Akce SDH Slapy nad Vltavou v roce 2014

den datum čas akce místo odpovídá
pátek 28.března 19.00 schůze výboru restaurace U Neužilů starosta ZMĚNA TER
středa 2. dubna 18.00 rada prevence sekretariát OSH PZ preventista
pátek 11. dubna 19.00 teoretická příprava PS hasičárna Slapy velitel NOVÉ
neděle 13. dubna 9.30 svěcení opr. Křížku kostel Slapy výbor NOVÉ
pátek 25. dubna 17.00 trénink PS fotbalové hřiště velitel
sobota 26. dubna 16.00 trénink PS fotbalové hřiště velitel
pátek 2. května 19.00 výbor restaurace U Neužilů starosta
sobota 3.května 17.30 mše sv. Floriana Štěchovice výbor
neděle 4. května 16.00 trénink PS fotbalové hřiště velitel
čtvrtek 8. května 9.30 Pietní akt Hradištko 2.místostarosta
středa 14. května 17.00 Rada mládeže sekretariát OSH PZ vedoucí mládeže
středa 14. května 17.00 porada vedoucích mládeže sekretariát OSH PZ vedoucí mládeže
sobota 17. května 8.00 základní kolo PS Bojanovice velitel
sobota 24. května 8.00 okresní kolo Plamen   vedoucí mládeže
sobota 31.května 13.00 Dětský den fotbalové hřiště výbor
sobota 31.května 8.00 okresní kolo PS Třeboratice velitel
pátek 6. června 19.00 výbor restaurace U Neužilů starosta
středa 11. června 17.00 Rada mládeže sekretariát OSH PZ vedoucí mládeže
pátek 27.června 17.00 příprava pouť náves Slapy výbor
sobota 28. června 8.00 Pouť náves Slapy výbor
neděle 29. června 8.00 úklid po pouti náves Slapy výbor
neděle 29. června 9.30 pouťová mše kostel Slapy starosta
pátek 4. července 19.00 výbor restaurace U Neužilů starosta
pátek 1. srpna 19.00 výbor restaurace U Neužilů starosta
pátek 5. září 19.00 výbor restaurace U Neužilů starosta
sobota 6. září 8.00 Pohár starosty Davle hřiště velitel
středa 1. října 18.00 rada prevence sekretariát OSH PZ preventista
středa 1. října 17.00 Rada mládeže sekretariát OSH PZ vedoucí mládeže
středa 1. října 17.00 porada vedoucích mládeže sekretariát OSH PZ vedoucí mládeže
sobota 20. září 8.00 Den Hasičů Jílové – muzeum výbor
pátek 3. října 19.00 výbor restaurace U Neužilů starosta
sobota 11. října 8.00 okresní kolo Plamen Lhota vedoucí mládeže
pátek 7. listopadu 19.00 výbor restaurace U Neužilů starosta
sobota 15.listopadu 9.00 Shromáždění starostů sekretariát OSH PZ starosta
středa 19. listopadu 17.00 Rada mládeže sekretariát OSH PZ vedoucí mládeže
pátek 28. listopadu 19.00 výbor restaurace U Neužilů starosta
sobota 22. listopadu 6.00 zabíječka náves Slapy výbor
sobota 29. listopadu 17.00 Rozsvícení stromečku náves Slapy výbor
středa 3, prosince 18.00 rada prevence sekretariát OSH PZ preventista
sobota 6. prosince 18.00 VH Slapy (volební) restaurace U Neužilů výbor
sobota 6.prosince 20.00 Mikulášská zábava restaurace U Neužilů výbor
středa 24. prosince 15.00 Stědrovečerní setkání křižovatka U lip výbor