Sbor Dobrovolných Hasičů (SDH) Slapy nad Vltavou - Praha-západ

1. trénink na Buš - 19.9.2015

2.trénink v pátek 18. 9. 2015 v 18.00 hod. na hřišti!!!

Antonín AdamStarosta SDH Slapy
vytvořeno: 6.9.2015 změněno: 14.9.2015
Kategorie: 2015

Podobné články

nominace na BUŠ 19.9.2015

Změna 1. trénink není v neděli 6.9.2015 od 15.00 hod na hřišti ve Slapech, vzhledem k tomu, že řada z Vás nemůže, ale v pátek 11.9.2015 v 18­.00 hod. na hřišti!!, předpoklad dalšího je sobota nebo neděle!! pak bude domluven další.

Sestavy do Buše 19.9. 2015 začátek do 10. hod. sestavy je možno míchat, včetně postů (to platí především u žen) trénink buď v sobotu 5.9 či v neděli 6.9. 2015, hodinu upřesníme. Ženy I: sání: K. Nová, Prokešová, stroj: Kopřivová B + rozdělovač: H. Kubíčková, Braumová C proudy: Hušbauerová, Mastíková Lenka

Pokus o tým Ženy II: sání: T. Nová, Š Papírníková stroj: M. Papírníková B + rozdělovač: Vlaďka B., Adamová A. C proudy: Tampierová, Katka od Mastíka

Muži I: sání: L. Adam, V. Adam stroj: Fr. Neužil B + rozdělovač: Šárka, Kubíček, C proudy: Kopecký, Polcar.

Muži II: sání: A. Adam, Matoušek, stroj: Řepa j.h. B a rozdělovač: Vondráček St/Pešek., Franta C proudy: Prokeš, Malý j.h.

1. kolo požárního sportu – Hvozdnice, sobota 5.5.2012

o standardním tréninku jsme se, tak jako každý rok, dostavili na tradiční klání. Tentokrát byla účast soutěžních družstev slabší, jen 5 družstev žen a 6 družstev mužů. Účast zachraňovali hasiči ze Sloupu, kteří dodali do každé kategorie po 2 družstvech.

SVATOFLORIÁNSKOU MŠI

SDH Buš a SDH Slapy zvou všechny své členy, okolní hasičské sbory, občany a přátele na SVATOFLORIÁNSKOU MŠI pod širým nebem sraz v pátek 8.5.2015 v 15­.00 hod. na příjezdové cestě k hlavní bráně zámku ve Slapech Program: 15.15 hod. – svěcení kapličky po rekonstrukci

 • slavnostní pochod do Buše za doprovodu hudby

16.00 hod. – mše svatá na návsi Obce Buš (slouží P. Pawel Debek – Římskokatolická farnost Štěchovice Posezení s dechovkou, občerstvení Připravena suchá i mokrá varianta akce

usnesení z okresní konference

USNESENÍ z jednání Shromáždění delegátů SDH okresu Praha-západ Řevnice 4.4 2015 Shromáždění delegátů sborů dobrovolných hasičů okresu Praha-západ na základě přednesených zpráv, projednaných písemných materiálů a diskuze

I. B e r e n a v ě d o m í : 1/ Diskuzní příspěvek starosty Města Řevnice ing. Tomáše Smrčky 2/ Diskuzní příspěvek zástupce HVP Jaroslava Korby 3/ Diskuzní příspěvek starosty KSH SH ČMS Josefa Páva 4/ Diskuzní příspěvek velitele stanic HZS Řevnice a Jílové npor. Miroslava Českého II. S c h v a l u j e 1/ Zprávu o činnosti Sdružení hasičů Praha-západ za období 2010 – 14 2/ Zprávu o hospodaření OSH Praha- západ za léta 2010 – 14 Změnu č. 2 v rozpočtu OSH na r. 2015 3/ Zprávu kontrolní a revizní rady za léta 2010 – 2014 4/ Program a zaměření činnosti OSH Praha-západ na období do roku 2015 5/ Program a zaměření činnosti OSH Praha západ na období 2015 – 2019 5/ Počet členů jednotlivých odborných rad na osm členů 6/ Jmenování do funkcí vedoucích odborných rad OSH PZ do rady velitelů Jiřího Wohlmutha do rady mládeže Michala Zrna do rady prevence Františka Krále 7/ Návrh kandidátů do vyšších orgánů SH ČMS na funkci starosty SH ČMS Jana Aulického do VV SH ČMS Josefa Páva na funkci starosty KSH ČMS Oldřicha Lacinu do VV KSH ČMS Vratislava Horáka do KORV KSH Jiřího Fürsta do KORM KSH Michala Zrna do KORP KSH Františka Krále do KORP KSH Jaroslava Kopeckého na funkci předsedy KKRR KSH Josefa Jermáře III. V o l í : 1/ starostu Sdružení hasičů Praha-západ Vratislava Horáka 2/ náměstky starosty OSH Praha-západ Jiřího Hrdličku, Petra Jeřábka 3/ členy VV OSH Praha-západ Jiřího Fürsta , Oldřicha Kačírka Jaroslava Kopeckého, Františka Krále Boženu Řezníčkovou, Milana Válu, Jřího Wohlmutha, Michala Zrna 4/ Předsedu okresní kontrolní a revizní rady Jaroslava Šetlíka 5/ členy okresní kontrolní a revizní rady Jiřího Čejku, Oldřicha Semeckého 6/ delegáta na Shromáždění delegátů OSH Jiřího Hrdličku 7/ delegáty na V. řádný sjezd SH ČMS Vratislava Horáka, Jiřího Hrdličku, Petra Jeřábka, Jaroslava Kopeckého 8/ náhradníka Jaroslava Šetlíka IV. U k l á d á : 1/ výkonnému výboru projednat a vyřídit připomínky, návrhy a náměty z diskuze a informovat o tom všechny SDH organizované v okresním sdružení a zapracovat je do zaměření činnosti Okresního sdružení hasičů na nové volební období

 • ve spolupráci s odbornými radami a SDH zabezpečit pravidelnou činnost v rámci Okresního

sdružení hasičů tak, aby byly splněny úkoly stanovené shromážděním delegátů

 • pravidelně aktualizovat webové stránky Okresního sdružení hasičů zejména se zaměřením na

informovanost všech složek sdružených v Okresním sdružení hasičů

 • v souladu s přijatým usnesením shromáždění delegátů a zaměřením činnosti na další volební

období vyhodnocovat jejich plnění na jednáních výkonného výboru a následně na jednáních shromáždění představitelů sborů

 • pokračovat ve spolupráci s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou a Požární bezpečností s.r.o.
 • zpracovat nový seznam základních změn týkajících se SDH po konání volebních valných hromad

v souladu s nově přijatými stanovami SH ČMS a tento seznam zaslat všem SDH

 • zabezpečit účast zvolených delegátů na Krajské shromáždění Středočeského kraje a V. sjezdu

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a zajistit zpracování a přenos informací z obou jednání vyšších orgánů k SDH 2/ výborům SDH

 • seznámit své členské základny s výsledky Shromáždění delegátů dne 4.4. 2015 a zajistit realizaci

závěrů v podmínkách jednotlivých SDH

 • aktivně se podílet na plnění úkolů stanovených na nové volební období 2015 – 2019 a z tohoto

pohledu informovat členskou základnu na svých jednáních

 • při provedení změn ve funkcionářském aktivu SDH nahlásit tyto změny ihned na sekretariát OSH

Praha-západ

 • pravidelně informovat členskou základnu na svých jednáních o plnění přijatých úkolů z jednání

VH SDH i Shromáždění delegátů OSH Praha-západ

 • oslovit nově zvolená vedení měst a obcí ke vzájemné spolupráci v místě své působnosti

3/ starostovi OSH Praha-západ

 • zabezpečovat pravidelnost jednání VV OSH a připravovat jejich obsahovou náplň
 • podílet se na činnosti okresních odborných rad
 • zlepšit kvalitu spolupráce v rámci činnosti sekretariátu OSH

4/ Okresní kontrolní a revizní komisi

 • pravidelně na svých jednáních projednávat plnění rozpočtu OSH Praha-západ

Za návrhovou komisi: předseda Petr Jeřábek člen Milan Vála člen Antonín Adam V Řevnicích dne 4. 4. 2015

POUŤ - Brigády

24.6. 2015 od 17:00 – příprava pódia a úklid okolí 26.6.2015 od 17:00 – stavění stanu, taneční parket 27.6.2015 od 9:00 – výzdoba tanečního parketu 28.6.2015 od 8:00 – úklid